Algemene levering- en verkoop voorwaarden van De Flyingdutchman computer totaal Service gevestigd te Nieuwerkerk

1. ALGEMEEN.

1.1. Op de tussen opdrachtgever enerzijds en De Flyingdutchman computer totaal Service anderzijds, tot stand te komen overeenkomsten, alsmede op voorafgaande aanbiedingen en op de acceptatie hiervan zijn geen andere voorwaarden toepasselijk dan hier vermeld, tenzij De Flyingdutchman computer totaal Service expliciet, schriftelijk afwijkingen heeft vastgelegd.

2. AANBIEDING EN OVEREENKOMST.

2.1. Iedere door De Flyingdutchman computer totaal Service uitgebrachte aanbieding, zowel mondeling als schriftelijk, is vrijblijvend. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW, tenzij De Flyingdutchman computer totaal Service expliciet, schriftelijk afwijkingen heeft vastgelegd. Prijzen en specificaties onder voorbehoud afhankelijk van de marktontwikkelingen en dollarkoers, typefouten voorbehouden.

2.2. Vermeldingen van gegevens van dien aard ook, vermeld in catalogi, brochures, prijslijsten of andere drukwerken geschiedt zo nauwkeurig mogelijk. Deze gegevens zijn echter slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk door De Flyingdutchman computer totaal Service schriftelijk is bevestigd.

2.3. Iedere door De Flyingdutchman computer totaal Service ontvangen opdracht geldt als onherroepelijk.

2.4. De overeenkomst geldt als gesloten na ontvangst van de aanvaarding van een aanbod, tenzij De Flyingdutchman computer totaal Service binnen veertien dagen na die ontvangst haar aanbod schriftelijk heeft herroepen.

3. AFLEVERING EN RISICO OVERGANG.

3.1. Tenzij anders overeengekomen of tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven, geschiedt aflevering af vestiging van De Flyingdutchman computer totaal Service, waarna de zaken worden opgeslagen of reizen voor rekening van opdrachtgever.

3.2. De wijze van verpakking en van verzending wordt bepaald door De Flyingdutchman computer totaal Service.

4. PRIJZEN.

4.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk geoffreerd zijn alle prijzen exclusief porto, installatie, implementatie, conversie, reis-, verblijf- en andere bijkomende kosten, evenals andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

4.2. Vervoer- en opslagkosten worden berekend naar ten tijde van aflevering algemeen aanvaarde tarieven als door gerenommeerde derden in rekening gebracht.

4.3. De door De Flyingdutchman computer totaal Service opgegeven prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de aanbieding geldende prijs bepalende factoren in Nederlandse courant met inbegrip van loon sommen. Indien na de datum van de aanbieding een of meer dezer kostprijs factoren een wijziging ondergaat, ook al geschiedt dit ingevolge van voorzienbare omstandigheden, is De Flyingdutchman computer totaal Service bevoegd de bij de acceptatie overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen vanaf het tijdstip gelegen drie maanden na overeenkomst.

5. BETALING.

5.1. Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant te geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval dat De Flyingdutchman computer totaal Service een factuur zendt, dient de betaling voor geleverde zaken en/of diensten plaats te vinden op de (post-) bankrekening van De Flyingdutchman computer totaal Service zoals is vermeld op de factuur en wel binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2Indien opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet stipt betaalt is hij, zonder dat enige ingebrekestelling benodigd is, in verzuim, is hij over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand, of gedeelte daarvan, verschuldigd en heeft De Flyingdutchman computer totaal Service van rechtswege direct het recht de vordering uit handen te gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke en de gerechtelijke incassokosten, de hoogte van de eerstgenoemde kosten bij voorbaat vast te stellen op 15% van dit bedrag, zulks met een minimum van 125,-, beide exclusief omzetbelasting.

6.MEDEWERKING.

6,1Indien, door aan opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden de overeengekomen prestatie door De Flyingdutchman computer totaal Service niet kan worden uitgevoerd terwijl laatstgenoemde in staat en bereid is tot levering, zal De Flyingdutchman computer totaal Service voor rekening van opdrachtgever de inmiddels beschikbare zaken opslaan op een door De Flyingdutchman computer totaal Service gekozen locatie. Door de enkele schriftelijke melding van deze handeling wordt de levering alsdan geacht te hebben plaatsgevonden.

7. LEVERTIJDEN.

7.1. De levertijd wordt zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en gaat in nadat de overeenkomst is gesloten, alle voor uitvoering noodzakelijke gegevens in bezit zijn van De Flyingdutchman computer totaal Service en betaling, indien en voorzover deze bij opdracht dient te geschieden, is verricht.

7.2. Bij overschrijding van de levertijd, anders als door overmacht, zal De Flyingdutchman computer totaal Service, na ingebrekestelling, een redelijke termijn worden gegund om aan haar verplichtingen te voldoen. Slechts buitensporige overschrijding kan worden beschouwd als wanprestatie.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD.

8.1. Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van De Flyingdutchman computer totaal Service c.q. van haar toeleveranciers, tenzij sprake is van verkoop en daarbij alle bedragen, die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de desbetreffende overeenkomst geleverde en te leveren zaken, verrichte en te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen tengevolge van het eventueel uitblijven van tijdige betaling, volledig aan De De Flyingdutchman computer totaal Service zijn voldaan.

9. GARANTIE.

9.1. Bij stilzwijgen van de overeenkomst daaromtrent zal De Flyingdutchman computer totaal Service gedurende een periode van twaalf maanden na levering ontwerp en fabricage fouten in geleverde nieuwe apparatuur zonder berekening herstellen, indien niet aan de overeengekomen specificaties wordt voldaan, de apparatuur daardoor niet in essentie voldoet aan de gerechtvaardigde verwachtingen van opdrachtgever en indien de betreffende zaken bij De Flyingdutchman computer totaal Service worden aangeleverd.

9.2. De bovenvermelde garantie strekt nimmer verder dan de garantiebepalingen van de desbetreffende fabrikant c.q. importeur en wordt derhalve zo nodig door diens bepalingen beperkt.

9.3. Alle programmatuur is van garantie uitgesloten.

9.4. Herstel van verloren gegane gegevens valt nimmer onder garantie.

9.5. Reparatie van door De Flyingdutchman computer totaal Service geleverde zaken, die niet door De Flyingdutchman computer totaal Service is uitgevoerd, gebruik anders dan voorgeschreven of anders dan in het maatschappelijk verkeer aanvaard, alsmede gebreken vanwege van buiten komende oorzaken, zoals bij voorbeeld brand of waterschade of vanwege anderszins niet aan De Flyingdutchman computer totaal Service toe te rekenen oorzaken, doen iedere garantie vervallen.

9.6. De Flyingdutchman computer totaal Service is niet gehouden tot enig herstel zolang opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot enige prestatie jegens De Flyingdutchman computer totaal Service.

9.7. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van De Flyingdutchman computer totaal Service.

9.8. De Flyingdutchman computer totaal Service is niet verantwoordelijk voor vernieling of vermissing van bij De Flyingdutchman computer totaal Service ingeleverde goederen ter reparatie, zowel hard- als software.